2008. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera

Izenburua 2008. Ebaluazio diagnostikoa Euskal Autonomia Erkidegoan. Ebaluazio diagnostikoa zer den eta beste 25 oinarrizko galdera
Deskribapena

2008