EAEko eskolen eraginkortasunaren eta hobekuntzaren gaineko txostena 2015-2019

Izenburua EAEko eskolen eraginkortasunaren eta hobekuntzaren gaineko txostena 2015-2019
Data 2022/04/05
Eguneratze data 2022/04/05
Editatua ISEI-IVEI
Egileak EHU - ISEI-IVEI
Formatua
Sintesia

Aurkibidea

AURKIBIDEA
1. Sarrera ....................................................................................................................... 7
1.1. IKERKETAREN HELBURUA ........................................................................................ 7
1.2. IKERKETAREN EZAUGARRIAK ................................................................................. 8
2. METODOLOGIA ................................................................................................. 8
2.1. METODOLOGIA KUANTITATIBOA ........................................................................ 8
2.1.1. EbaluazioDiagnostikoen emaitzak ............................................................................ 8
2.1.2. Eraginkortasun handiko eta txikiko ikastetxeak .................................................... 10
2.1.2.1. Eraginkortasun handiko ikastetxeak........................................................... 10
2.1.2.2. Eraginkortasun txikiko ikastetxeak ............................................................ 18
2.1.3. Irizpideak, hautatzeko prozedurak eta ikastetxe motak ........................................ 19
2.1.4. Ikastetxeak aukeratzea ........................................................................................... 27
2.2. METODOLOGIA KUALITATIBOA .......................................................................... 29
2.2.1. Kasu anitzen azterketa ........................................................................................... 29
2.2.2. Elkarrizketak ........................................................................................................... 30
2.2.3. Eztabaida taldeak .................................................................................................... 32
2.2.4. Dokumentuen azterketa ........................................................................................ 33
2.2.5. Amaierako laburpena ............................................................................................. 33
3. ERAGINKORTASUN HANDIKO ETA TXIKIKO IKASTETXEEN ALDERAKETA ............................................................. 34
3.1. MUTURREKO HONDARRAREN IRIZPIDEA ......................................................... 34
3.1.1. Lehen Hezkuntzako ikastetxeak ............................................................................ 35
3.1.1.1. Lehen Hezkuntzako muturreko hondar altuko (EHI) eta baxuko (ETI) ikastetxeen ezaugarriak .............................................................................. 35
3.1.1.2. Lehen Hezkuntzako muturreko hondar altuko (EHI) eta baxuko (ETI) ikastetxeen arteko kontrastea ................................................................... 37
3.1.1.3. Hobekuntzarako ildoak eta proposamenak ............................................... 38
3.1.2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak ................................................ 38
3.1.2.1. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako muturreko hondar altuko (EHI) eta baxuko (ETI) ikastetxeen ezaugarriak .................................................. 39
3.1.2.2. DBHko muturreko hondar altuko (EHI) eta baxuko (ETI) ikastetxeen arteko kontrastea ....................................................................................... 41
3.1.2.3. Hobekuntzarako ildoak eta proposamenak ............................................... 41
3.2. MUTURREKO PUNTUAZIOAREN IRIZPIDEA ...................................................... 42
3.2.1. Lehen Hezkuntzako ikastetxeak ............................................................................ 42
3.2.1.1. Muturreko puntuazio altuko eta baxuko Lehen Hezkuntzako ikastetxeen ezaugarriak .............................................................................. 42
3.2.1.2. Hobekuntzarako ildoak eta proposamenak ............................................... 44
EAEko eskolen eraginkortasunaren eta hobekuntzaren gaineko txostena
3.2.2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak ................................................ 45
3.2.2.1. Muturreko puntuazio altuko eta baxuko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen ezaugarriak ........................................................ 45
3.2.2.2. DBHko muturreko puntuazio altuko eta baxuko ikastetxeen arteko kontrastea ................................................................................................... 46
3.2.2.3. Hobekuntzarako ildoak eta proposamenak ............................................... 47
3.3. HONDARREN IGOERAREN/JAITSIERAREN IRIZPIDEA ..................................... 47
3.3.1. Lehen Hezkuntzako ikastetxeak ............................................................................ 48
3.3.1.1. Hondarren igoera (EHI) eta jaitsiera (ETI) izan duten Lehen Hezkuntzako ikastetxeen ezaugarriak ........................................................ 48
3.3.1.2. Hobekuntzarako ildoak eta proposamenak ............................................... 53
3.3.2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak ................................................ 54
3.2.2.1. Hondarren igoera (EHI) eta hondarren jaitsiera (ETI) izan duten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen ezaugarriak ................ 54
3.2.2.2. Hondarren igoera (EHI) eta jaitsiera (ETI) duten DBHko ikastetxeen arteko kontrastea ....................................................................................... 57
3.2.2.3. Hobekuntzarako ildoak eta proposamenak ............................................... 58
4. ONDORIOAK ............................................................................................................ 58
4.1. EAE-KO IKASTETXEEN ESKOLA ERAGINKORTASUNAREN DIMENTSIOEN DESKRIBAPENA ............................................................................. 59
4.1.1. Berrikuntza- eta prestakuntza-proiektuak ............................................................. 59
4.1.2. Aniztasunaren trataera ........................................................................................... 59
4.1.3. Metodologia ............................................................................................................ 60
4.1.4. Ebaluazioa ............................................................................................................... 61
4.1.5. Eskolako kudeaketa ................................................................................................ 62
4.1.6. Lidergoa .................................................................................................................. 63
4.1.7. Eskolako giroa ........................................................................................................ 63
4.1.8. Familia-eskola-komunitatearen arteko harremanak............................................... 65
4.2. LEHENTASUNEZKO HOBEKUNTZA ETA EKINTZA LERROAK .................... 66
4.2.1. Administrazioaren laguntza .................................................................................... 67
4.2.2. Giza baliabideak eta baliabide materialak areagotzea ............................................ 67
4.2.3. Kudeaketa eta lidergoa ........................................................................................... 68
4.2.4. Irakasleen prestakuntza .......................................................................................... 68
4.2.5. Hezkuntza-inklusioa ............................................................................................... 70
5. HEZKUNTZA SAILAK MARTXAN JARRITAKO EKINTZAK ............................................................................................................. 70
5.1. Zuzendaritza Taldeen prestakuntza .......................................................................... 70
5.2. Prestakuntza ikastetxeetan ....................................................................................... 70
5.3. Hamaika Esku ............................................................................................................ 71
5.4. Hezkuntza Konplexutasunaren Indizea ikastetxeetan .............................................. 71
EAEko eskolen eraginkortasunaren eta hobekuntzaren gaineko txostena
6. BIBLIOGRAFIAKO ERREFERENTZIAK ............................................... 73
ERANSKINA. ESKOLA ERAGINKORTASUNAREN IRIZPIDE ESTATISTIKOAK, EREDU HIERARKIKO LINEALEN BIDEZ............................................................................................................................... 75

Lehen helburu espezifikoa emaitza onenak lortzen dituzten ikastetxeak identifikatzea da, ikastetxeko ekintza, eskola-efektua bera, oinarri hartuta. Horretarako, emaitzetan eragiten duten testuinguruaren aldagaiak kontrolatu behar dira estatistika-teknika egokien bidez (metodologia kuantitatiboa).
Ikastetxe horiek identifikatu ostean, bigarren helburua horien bereizgarritasuna edo ezaugarriak ateratzea da. Horretarako, ikastetxe horiei buruz eskuragarri dagoen informazioa erabiltzen da; alde batetik ebaluazioan bertan aplikatzen diren galdera-sorten zati diren aldagaiak, eta bestetik, ikastetxeek, Ikuskaritzak eta laguntza-zerbitzuek (Berritzeguneak) emandako informazioa.
Azkenik, ikastetxeen ezaugarriak atera ostean, hirugarren helburua jardunbide egokien katalogoa egitea da. Hemen, ikastetxeen zereginaren errealitatera egiten den hurbiltzea kualitatiboa da (metodologia kualitatiboa), behaketa-tekniken bidez, arduradunei eta esku hartutako beste eragile batzuei egindako elkarrizketen, eztabaida taldeen, kasuen azterketa eta abarren bidez.