Adierazleak

Hezkuntzaren adierazleen euskal sistema bat egitea unibertsitatez kanpoko Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundearen (ISEI-IVEI) jarduketa-ildo iraunkorra da, eta erakunde horrek euskal hezkuntza-sistemaren ikerketaren eta ebaluazioaren arloan duen eginkizunaren ondorio da.

Proiektua ISEIren ardurapean dago eta Hezkuntzako Ikuskaritza Teknikoaren, Hezkuntzaren Estatistikaren Zerbitzuaren zein Euskal Estatistika Erakundearen (EUSTAT) lankidetza dauka, hala alderdi teknikoetako aholkularitzarako nola datuak eskuratzeko.

Sistema baten alderdi anitzak diseinatzerakoan aurkez daitezkeen sailkapenak asko diren arren, lau adierazle-kategoria kontuan hartzea erabaki da, sailkapen erraza eta beste hezkuntza-sistema batzuetakoekin erraz konparatzea ahalbidetzen dutenak. Hau da, testuinguruaren, baliabideen, prozesuen eta emaitzen adierazleak.

Testuinguruaren adierazleek testuinguru sozioekonomikoaren egoera esplizitatzen dute, hala nola: demografia- eta eskolatze-baldintzak, baldintza sozioekonomikoak eta kulturalak; biztanleriak hezkuntzarekiko dituen jarrerak eta itxaropenak.

Baliabideen adierazleek sistemako sarrerak (inputak) edo helburuak lortzeko dituzten baliabideak jakinarazten dituzte: baliabide materialak (ekonomikoak eta azpiegiturak) eta giza baliabideak (irakasleak eta ikasleak).

Prozesuen adierazleek informazioa ematen dute ikastetxeen antolaketa eta funtzionamenduari, hezkuntza-praktikari eta eskola-giroari buruz, kualitatiboagoak dira kuantitatiboak baino, eta lantzen zailagoak dira.

Emaitzen adierazleak hezkuntza sistemaren irtenbide edo izandako lorpenak dira: ebaluazioaren emaitzak, eskolatze-tasak, oinarrizko gaitasunak eskuratzea, jarrerak eta balioak, lortutako ziurtagiriak eta tituluak, adinaren egokitasuna derrigorrezko etapetan, lan-merkatuan sartzea eta laneko diru-sarrerak.


Ondorengo ataletan dituzu argitaratu diren azken adierazleak.

TESTUINGURUKO ADIERAZLEAK 2015  2016 2017  2018  2019 2020 2021 2022
C1: Eskolatzeko adina (gaztea) duten biztanle-proportzioa. C1        T1  
C2: BPG biztanle bakoitzeko.                
C3. Biztanleria eta jarduera ekonomikoaren arteko lotura.                
C4: Biztanleri helduen ikasketa maila.             T4  
C5: Lanbide Heziketa. LHn ari diren pertsonen kopurua.                
C6: Prestakuntza iraunkorreko partaidetza. T6        T6 T6   T6
BALIABIDEEN ADIERAZLEAK  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022
Rc1: Hezkuntzarako gastu publikoa BPGari begira.  Rc1      B1        
Rc2. Hezkuntzako gastu publikoa.        B2        
Rc3. Ikasle bakoitzeko egiten duten hezkuntza-gastua.          B3      
Rc4. Irakasle modura lanean ari diren biztanleen proportzioa.                
PROZESUEN ADIERAZLEAK  2015  2016  2017  2018  2019 2021 2021 2022
P1: Ikastetxeetako zuzendarien profila.                
EMAITZEN ADIERAZLEAK  2015  2016  2017  2018  2019 2020 2021 2022
Rs1.1: Emaitza akademikok lehen hezkuntza bukatu ondoren.                
Rs1.2. Curriculum konpetentzia Lehen Hezkuntzako 4. mailan                
Rs1.2.1. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Euskara.  Rs1.2.1           E1.2.1  
Rs1.2.2. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan:
Gaztelania.
 Rs1.2.2           E1.2.2  
Rs1.2.3. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Matematika.  Rs1.2.3           E1.2.3  
Rs1.2.4. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan:
Ingelesa.
 Rs1.2.4           E1.2.4  
Rs1.2.5. Curriculum konpetentzia LHko 4. Mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.  Rs1.2.5           E1.2.5  
Rs1.2.6. Curriculum konpetentzia LHko 4. mailan: Gizartea eta herritartasuna.             E1.2.6  
Rs2.1. Emaitza akademikoak DBHko lehenengo zikloa bukatu ondoren.                
Rs2.2: 14 urte ikasleen curriculum ezagutza-maila. (DBHko 2. maila).                
Rs2.2.1:Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: euskarazko hizkuntza-komunikazioa  Rs2.2.1           E2.2.1  
Rs2.2.2: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: gaztelaniazko hizkuntza-komunikazioa.  Rs2.2.2           E2.2.2  
Rs2.2.3: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: matematika.  Rs2.2.3           E2.2.3  
Rs2.2.4: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Ingelesa.  Rs2.2.4           E2.2.4  
Rs2.2.5: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan: Zientzia, teknologia eta osasun kultura.  Rs2.2.5           E2.2.5  
Rs2.2.6: Curriculum konpetentzia DBHko 2. mailan:
Gizartea eta herritartasuna.
            E2.2.6  
Rs3.1:Emaitza akademikoak DBH bukatu ondoren.                
Rs4: Derrigorrezko irakaskuntzako emaitza akademikoen bilakaera.                
Rs5: Eskola-uzte goiztiarra.  Rs5        E5 E5   E5
Rs6: Lanbide Heziketa. Laneratze maila.               E7
Rs7:Zientzian, matematikan eta teknologian tituludunak.  Rs7              
Rs8: Derrigorrezkoaren ondoko Bigarren Hezkuntza bukatzea.  Rs8        E8  E8   E8
Rs9.1: Irakurketa-gaitasuna 15 urterekin PISA eskalan.rs92               E9.1
Rs9.2: Matematikarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan.rs91               E9.2
Rs9.3: Zientziarako konpetentzia 15 urterekin PISA eskalan.               E9.3
Rs10: PISAren emaitza orokorrak  2015  2016  2017  2018  2019  2020 2021 2022
Rs10.1: Matematika gaitasun orokorrak 15 urterekin.                
Rs10.2: Problemak ebazteko gaitasun orokorrak 15 urterekin.                
Rs10.3: 15 urteko ikasleen Matematikako emaitza orokorrak eta ekitatea.                
Rs10.4: Irakurmena 15 urterekin.                
Rs10.5: Zientzia gaitasun orokorrak 15 urterekin.                
Rs11:Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko goi mailako hezkuntzako tituludunak.  Rs11        E11 E11   E11
E12. Graduatu berrien enplegu tasa.   E12
E13. Lanik ez duten eta hezkuntza eta prestakuntza jasotzen ez duten 15-24 urteko gazteak.   E13